Life Style - Verzuimregie

Ziekteverlof aanvragen
Als een medewerker van u zich ziek wil melden, vraagt hij (of zij) dan officieel ziekteverlof bij u aan? 
Of deelt uw medewerker mee dat hij ziek is en wacht u af, in ieder geval de eerste paar weken, totdat 
hij zich weer beter meldt? Gemiddeld gaat 80% inderdaad binnen de eerste twee weken weer aan het 
werk. Toch zal niet iedere werknemer zijn uiterste best doen om na een ziekmelding weer snel beter te 
worden. Daarom is er Life Style reïntegratie- en verzuimregie. Life Style Verzuimregie begeleidt niet 
alleen u als werkgever om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Life Style Verzuimregie kan 
namelijk ook uw medewerker vanaf de eerste ziektedag begeleiden en stimuleren om zo snel mogelijk 
maar wel verantwoord, weer duurzaam aan het werk te gaan.

Herstel
Soms zijn de mentale en/of fysieke klachten zodanig dat herstel binnen korte tijd niet haalbaar is. De
Wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat zowel de werknemer als de werkgever verantwoordelijk 
is voor een zo snel mogelijke terugkeer naar de werkplek. Life Style reïntegratie- en verzuimregie kan 
u ondersteunen in de wettelijke verplichtingen die u hebt en kan uw werknemer helpen om zo snel 
mogelijk, maar verantwoord, terug te keren naar het werk.

De Life Style Verzuimregie-aanpak: actief & effectief
De aanpak van Life Style Verzuimregie is erop gericht dat uw werknemer snel maar verantwoord 
terugkeert naar het werk en dat de kans op een nieuwe ziekmelding minimaal is. 

 • Life Style Verzuimregie inventariseert en analyseert bij verzuim de klachten en de oorzaak ervan.
 • Life Style Verzuimregie overlegt samen met u wat uw werknemer nog wél kan (d.w.z. benutten 
  van restcapaciteit). Dat kan betekenen dat uw werknemer (tijdelijk) ander werk gaat verrichten 
  als dat mogelijk is.
 • Life Style Verzuimregie stelt haar providerboog (netwerk van specialisten) ter beschikking 
  waardoor u gebruik kunt maken van hoog gekwalificeerde professionals die nodig kunnen zijn 
  bij verzuim. In deze providerboog zitten o.a. pro-actieve bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, 
  mediators, keurings- en verzekeringsartsen, psychologen en reïntegratietherapeuten. Daarnaast 
  kunnen wij hulp bieden tot snelle toegang bij medisch specialisten.
 • Life Style Verzuimregie bespreekt met u de voortgang t.a.v. uw verzuimende medewerker.
 • Ook met uw werknemer wordt natuurlijk regelmatig de voortgang besproken.
 • Life style Verzuimregie gebruikt een web-based computerprogramma waarin alle gegevens en 
  acties worden ingevoerd die bij verzuim genomen moeten worden. U kunt dit programma 24 uur 
  per dag inzien. Zo kunt u altijd beschikken over actuele gegevens en weet u wanneer en door 
  wie de noodzakelijke acties worden uitgevoerd. Overigens kunt u ook een aantal acties zelf doen. 
  Life Style Verzuimregie is voor zowel het gehele traject als voor een gedeelte van het traject 
  inzetbaar.
 • Als werkgever kunt u over iedere gewenste periode managementinformatie genereren. Zo kunt u 
  het actuele verzuimpercentage (het gemiddelde percentage en percentages van kortdurend-, 
  middellang en langdurig verzuim), verzuimredenen, de frequent verzuimers, verzuimgegevens 
  ingedeeld naar leeftijdscategorieën en naar geslacht bekijken. Op deze manier bent u in staat om 
  hierop 5 preventief en kostenbesparend beleid in te zetten. En ook daarin kunnen wij u adviseren.Gerelateerde items: